Over mij………

FF advies
In december 2014 ben ik, na 24 jaar dienstverband bij buro Taken (Taken Landschapsplanning bv, TAKEN Landschapsarchitectuur en Ecologie, Taken Adviseurs en Ingenieurs en Geonius divisie Taken), gestart als zelfstandig adviseur.
Bij buro Taken heb ik gewerkt aan een grote diversiteit van projecten. Daarvoor heb ik gewerkt bij de Landbouwuniversiteit (thans: Wageningen University), Provincie Gelderland, Provincie Noord-Brabant en het Rijksinstituut voor Natuurbeheer (later opgenomen in onderzoeksinstituut Alterra). Elders op deze website is een lijst van rapporten opgenomen die ik, meest zelfstandig, heb opgesteld. Ecologische veldinventarisaties zijn door ervaren veldecologen uitgevoerd, met name Steven Jansen, prominent in Limburg op het gebied van natuurinventarisaties, zie http://natura.blogse.nl/.
Onder de vaste klanten bevonden zich provincies, gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat, ProRail, zand- en grondproducenten, projectontwikkelaars en (middel)grote aannemers.

Opleidingen
1979-1986
Wageningen Universiteit – hoofdvakken: Cultuurtechniek en Natuurbehoud & Natuurbeheer; bijvakken: Informatica en Pedagogiek & Algemene Didactiek

1973-1979
Lienward-College Leeuwarden, Atheneum – vakken: Nederlandse taal en letterkunde, Engelse taal en letterkunde, Wiskunde I, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie en Economische Wetenschappen I & Recht

Cursussen

• ArcGIS Online – ESRI (september 2013)
• Veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA (december 2012)
• Vleermuizen en planologie (december 2002)
• Communicatieve en commerciële vaardigheden voor (aankomende) projectleiders (oktober 2002)
• Introductie ArcView 3.1 – ESRI (april 1999)
• DUFLOW (1-dimensionaal waterbewegingsmodel voor niet- stationaire stromingen)– IHE Delft (1994)
• Arc/Info – Landbouwuniversiteit (maart 1990)
• Cursus Hoger Engels –Leidse Onderwijsinstellingen (1988)

Loopbaan

1-9-1990 tot 1-12-2014

Functie: Natuurtechnicus
Bedrijf: Buro Taken (Taken Landschapsplanning – Taken Landschapsarchitectuur en
Ecologie – TAKEN Adviseurs en Ingenieurs – Geonius divisie Taken)
Werkzaamheden:Opstellen adviesrapporten, projectleiding, opstellen offertes,
aansturen veldecoloog
Voorbeelden recente (grotere) projecten:
• Beoordeling kwaliteit Natuurcompensatie in provincies Limburg en Noord-Brabant, i.o.v. Zuidelijke Rekenkamer (2009 en 2014)
• Beheerplan locatie Roodborn, i.o.v. N.V. Waterleidingmaatschappij Limburg
• Natuurtoets Fietspad Roerdal, i.o.v. Gemeenten Roermond en Roerdalen
• Dassenbeschermingsplan Roermond, i.o.v. Gemeente Roermond
• Bermbeheerplan spoorbermen Contractgebied Maastricht, i.o.v. ProRail
• Bepalen Zoekgebieden natuurcompensatie Buitenring Parkstad Limburg, i.o.v. Provincie Limburg
• Natuurtoets voor Spoedwet project A2 Maasbracht- Geleen t.b.v. MER, i.o.v. Rijkswaterstaat Limburg
• Passende beoordeling herinrichting op vliegbasis Woensdrecht, i.o.v. Dienst Vastgoed Defensie

15-2-1990 tot 16-7-1990

Functie: Ecohydroloog
Bedrijf: Landbouwuniversiteit Wageningen
Werkzaamheden:ecohydrologisch onderzoek Bergerheide in verband met
ontgrondingsvergunning

1-12-1988 tot 1-11-1989 en 16-7-1990 tot 1-9-1990

Functie: Ecoloog
Bedrijf: Provincie Noord-Brabant
Werkzaamheden:Analyse vegetatiekundige gegevens voor bepalen locatie
hydrologisch gevoelige natuurgebieden

1-3-1988 tot 1-12-1988

Functie: Practicumassistent en programmeur
Bedrijf: Landbouwuniversiteit Wageningen
Werkzaamheden:Koppelen WAterFLOra-model aan GIS en optimaliseren software
voor verwerken van peilbuisdata

1-5-1987 tot 1-11-1987

Functie :Ecoloog
Bedrijf :Provincie Gelderland
Werkzaamheden:Leveren van bijdrage aan Natuur- en Landschapsvisie Harderwijk-
Elburg op basis van analyse van ecologie en hydrologie

15-9-1986 tot 15-3-1987

Functie: Ecoloog/programmeur
Bedrijf: Rijksinstituut voor Natuurbeheer
Werkzaamheden:Handleiding schrijven en gebruiksvriendelijke versie maken van
WAterFLOra-model