2013

 • Dassenbeleidsplan Gemeente Roermond
 • Ontwikkeling Zevenellen. Verplaatsing van de das: monitoring najaar 2012

 • Fietspad Roerdal. Natuurtoets
 • Gemeente Heerlen. Spoedlocaties Ecologie – Kwetsbare gebieden
 • Dassenmonitoring MobilityPark 2012
 • Kunstburcht Vaesrade. Toelichting op ontwerp d.d. 13-03-2013
 • Kunstburcht Vaesrade. Inspectierapport in verband met oplevering
 • Dassenburcht Vaesrade. Ecologisch werkprotocol verplaatsing
 • Dassenburcht Vaesrade. Monitoring 2013-1 (januari-juli)
 • Bouwberg c.a. Quickscan flora en fauna
 • Bronnenonderzoek betreffende perceel 3 RWS Oost-Nederland
 • Veldecologische bermiventarisatie van perceel 3 RWS Oost-Nederland
 • Kwaliteit natuurcompensatie provincie Limburg (vervolgonderzoek). Deel II Rapport van bevindingen
 • Ecologisch onderzoek ten behoeve van delfstoffenwinning Vaesrade
 • Onderzoek dassenburcht in spoortalud Roermond nabij Leropperweg
 • Bomeninventarisatie De Rosslag
 • Caumerbeek. Toelichting bomeninventarisatie
 • N271, wegvak Plasmolen-Mook. LNC-scan, natuurwaarden
 • Plan aanleg Buffers N590. Quickscan flora en fauna
 • Monitoring fauna N280-oost, 2012
 • Inrichtingsplan natuurcompensatie Mobilitypark
 • Herbestemming Sophialaan 4 en 6, Den Haag. Quickscan flora en fauna