2016

Ontwikkeling Zevenellen – Dassenmonitoring 2015
Aviation Valley. Bezwaarschrift voorschriften ontheffing FF/75C/2014/0235A van 7 december 2015
Caumerbeek Aambos. Actualisatie ecologisch vooronderzoek
RWZI Terworm. Onderzoek realiteitswaarde Ambitiedocument – Quickscan ecologisch onderzoek
Zienswijze inzake dassenraster Bamfordweg n.a.v. voorschrift 24 bij de ontheffing FF/75C/2014/0235A
Flora- en faunaplan Rijkswegen Groningen en Drenthe
Reconstructie N322 te Zaltbommel. Notitie inzake ecologische begeleiding maart-april 2016
Uitbreiding Heidekamp – Quickscan flora en fauna in verband met kappen bomen voorjaar 2016
Faunacheck bomen N35, kmp 29.7 rechts
Faunacheck De Rosslag, Nulsituatie voorjaar 2016
Milieueffectnotitie m.b.t. ambitiedocument herbestemming RWZI Terworm, i.s.m. Ben Taken
Advies dassenburcht spoordijk Voerendaal
N381 Nanningaweg – Venekoten, review duiker KW 1350
Actualisatie Flora- en faunaonderzoek De Rosslag 2016 en ecologisch werkprotocol
Quickscan flora en fauna St.Rumoldusstraat 1 te Weert
Flora- en faunacheck wegbermen Type A District-Oost, 2016
Ontheffing Ffwet Dassenburcht Regenwaterbuffer Op de Bies – Activiteitenplan
Ontheffing Ffwet Dassenburchten Zevenellen – Projectplan
Quickscan flora en fauna Recreatievijvers Steinerbos
Advies inzake groenonderhoud plantsoen Dieterenstraat
Aanleg landschapselementen Landgoed Kelmond
Quickscan flora en fauna voor reclamemast N280
Uitbreiding Heidekamp – Faunacheck in verband met start kapwerkzaamheden
Quickscan flora en fauna en vleermuisonderzoek Steinerbos
Quickscan flora en fauna Pr. Beatrixlaan, Alphen a/d Rijn
Actualisatie ecologisch onderzoek voor reclamemast Merum
Dassenmonitoring Bedrijvenpark AviationValley 2016
Aanvulling quick scan flora & fauna waterleiding Maassluis – Rozenburg
Ecologisch werkprotocol voor de aanleg van bedrijvenpark AviationValley
Quickscan flora en fauna Kabeltracé, Veghel